Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az JEEP BRUNO KFT. (székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 3. D épület adószáma:
27328361-2-43,nyilvántartva a Cg: 01-09-354235 cégjegyzékszámon, a továbbiakban: „Társaság”)
jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Társaság által forgalmazott
termékekre(továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) vonatkozóan a fogyasztók (a Ptk. szerinti
fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy, a továbbiakban: „Fogyasztó”) és a Társaság között létrejövő adásvételi szerződésekre tekinti
alkalmazandónak. A jelen ÁSZF tárgyát képező adásvételi szerződéseket, a Társaság a
webáruházán( www.jeepbruno.hu Webáruház”) leadott rendelés alapján, a Fogyasztó által a Társaság
Webáruházában történő vásárláskor megjelölt kirendeltségén történő személyes átadással, a
webáruházban feltüntetett vételár megfizetése ellenébenteljesít a Fogyasztó részére.
1. A Webáruház használata
A Webáruház teljeskörű használatához a Fogyasztó regisztrációja szükséges. A regisztrációt követően
a Webáruházba a regisztráció során létrehozott belépési adatok segítségével tud belépni. A Fogyasztó
által megadott adatokat kizárólag a Társaság kezeli a Társaság adatkezelési szabályzata és adatvédelmi
nyilatkozata alapján (https://www.jeepbruno.hu/Dok/Adatvedelmi_Szabalyzat_HU.pdf). Az adatok
helyességét azok jóváhagyása előtt ellenőrizheti, adatainak módosítását és törlését a Webáruház
adatbázisából bármikor kezdeményezheti a Webáruház felületén keresztül. A Webáruház korlátozott
használatához, az adatbázis böngészéshez nem szükséges a regisztráció.
A Fogyasztó a Webáruházban indított megrendelés elküldésével magyar nyelvű, írásbeli adásvételi
szerződést köt a Társasággal, amelyre a magyar jog irányadó.
A Társaság megrendelést akkor tudja elfogadni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a
megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek
elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, különösen az
internetkapcsolattal összefüggésben felmerülő problémákért a Társaság nem vállal felelősséget.
1.1.A regisztráció lépései:
Az https://www.jeepbruno.hu/JEEPBRUNO_Home.aspx oldalon kattintson a regisztráció fülre.
A regisztráció első lépéseként ki kell választani …………..
Adja meg az űrlapnak megfelelően a személyes adatait.
A sikeres regisztrációt követően az alábbi üzenetet kapja.
A regisztráció során megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt küldünk, itt kattintson a
Regisztráció megerősítés gombra.

1.2.Vásárlás:
A belépési adatokkal lépjen be a webáruházba.
Belépést követően a katalógus felületen tudja kiválasztani a megfelelő gépjárművet.
Válassza ki a keresett termékkategóriát
A megadott termékkategóriában válassza ki a megfelelő Terméket és kattintson a kosár gombon
található + jelre.
A felugró ablakban adja meg a megrendelni kívánt Terméket, majd a mennyiség megadását követően
nyomja meg a kosárba gombot.
A gomb lenyomását követően megjelenik a Termék a kosárban. A kosárnál található megrendelés
gomb
lenyomását követően tud tovább lépni a megrendelés véglegesítéséhez. A Termék mellett található X
gomb lenyomásával törölheti az adott Terméket a kosárból.
A megrendelés gomb lenyomását követően az alábbi felületre ugrik az oldal. Itt ellenőrizheti a
Termékeket és a megrendelendő mennyiségeket. Amennyiben egy Terméket mégsem szeretne
megrendelni, akkor azt a Töröl oszlopban található X gomb lenyomásával törölheti.
A rendelés véglegesítéséhez nyomja meg a Rendelés feladása gombot.
A rendelés feladását követően a megrendelés feldolgozásra kerül, melynek véglegesítéséről e-mail
értesítést küldünk.
A Termékek mellett feltüntetett árak bruttó magyar forintban kifejezett árak. A Társaság fenntartja az
árváltoztatás és a meghirdetett különböző akciók külön értesítés nélküli lezárásának jogát.
A Termékekre vonatkozó raktárkészletre vonatkozó információk minden termék mellett megjelennek
a Webáruházban. Amennyiben a megrendelés után kiderül, hogy a termék a feltüntetett információ
ellenére nincs raktáron, a Társaság felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot, és a felek megállapodása
alapján a megrendelés módosulhat, vagy a már esetlegesen kifizetett összeget megtéríti a Társaság a
Fogyasztó részére.
1.3.Megrendelés visszaigazolása, annak elmaradás:
Fogyasztó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e
visszaigazolás Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Fogyasztóhoz nem érkezik meg, Fogyasztó az

ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak
visszaigazolása
akkor tekintendő a Társasághoz, illetve az Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik. Társaság kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem
érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a
fiókjához
tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
1.4.Adatbeviteli hibák javítása:
Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba,
ahol
javítani tudja a bevitt adatokat.
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben
a
kosár nem megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a megadott Terméknél az X gomb
megnyomásával törölheti a kosár tartalmát. Ezt követően ismételten kosárba kell helyezni a kívánt
mennyiséget a rendelni kívánt Termékből. Amennyiben törölni kívánja Fogyasztó a kosárban található
Termékeket, akkor a Termék mellett található X gomb lenyomásával törölheti azt.
A rendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
1.5.Kiszállítási határidő:
A megrendelő lapon nem látszódik, hogy megrendelés esetén mikor vehető át a Termék a
kirendeltségen. Csak megrendelést követően adunk erről tájékoztatást. Ezt fel kell tüntetni.
1.6.Szállítás költségei és feltételei:
Fogyasztóknak személyes átvételre van lehetősége a társaság székhelyén, valamint a szállítási díj
megfizetése után futárpostai szállítással az ön által megadott kiszállítási címen.
A szállítási időről a Fogyasztót külön értesíti a Társaság. A személyes átvétel során nem számítunk fel
szállítási költséget. A személyes átvételre a megadott címen a Társaság 4 munkanapot biztosít
a Fogyasztó számára. A megadott határidő lejárta után a Társaság az adásvételi szerződést semmisnek
tekinti.
2. Elállás, jótállás és szavatosság
2.1.Az elállás/felmondás joga
2.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt (az elállásra és a felmondásra a
továbbiakban együttesen elállásként hivatkozunk), visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Társaság a
termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően,
de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás
közlésétől számított 14 nap.
2.1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.
2.1.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
2.1.4. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e
költség viselését.
2.1.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a Termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli.
2.1.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
2.1.7. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b. olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától
függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más
Termékkel;
f. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti
az elállási jogát.
2.1.8. Társaság a Termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett
összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
2.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem
terheli.
2.1.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítés Társaság részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen
sem később visszaküldeni vagy a Társaság címen leadni.
2.1.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14
napon belül.
2.1.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy
átadja
a Termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a
határidő lejárta előtt elküldi.
2.1.13. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a

vállalkozás vállalta e költség viselését.
2.1.14. A Társaság nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a
Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából
adódik.
2.1.15. A visszatérítést Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Termék(ek)et,
vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
2.1.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Társaság
elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár
személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük
figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő
jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Társaság. A megrendelt
Terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Társaság részére.
2.1.17. A Fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ezt meghaladó sérülés
vagy értékcsökkenés esetén a Társaság nem köteles, illetőlen nem a teljes vételárat köteles a vásárló
részére megtéríteni. A Társaság kéri a Fogyasztót, hogy a terméket lehetőség szerint annak eredeti
csomagolásban juttassa vissza.
2.1.18. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet itt érhető el. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.349711
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
2.1.19.
2.1.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Társaságot a jelen ÁSZF-ben található
elérhetőségeken.
2.1.21. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
2.2.Elállási jog gyakorlásának a menete:
2.2.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát

a Társaság elérhetőségein jelezni. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 2. mellékletként csatolt
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta alapján:
„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:”
2.2.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a Termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak
az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára
adás dátumát,
2.2.3. email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét
veszi figyelembe.
2.2.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Társaság címére késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő
betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket (tehát nem
kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
2.2.5. A Társaság azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely
a Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából
adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
2.2.6. Több Termék adásvételekor, amennyiben az egyes Termékek szállítása eltérőidőpontban

történik, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló Termék
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a
vásárló az elállási joggal.
2.2.7. A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a Fogyasztó köteles a Terméket, annak
csomagolását és tartalmát ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően az ekkor
megállapítható hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Társaságnak nem áll módjában
elfogadni. A Termékkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogás esetén a Társaság
kirendeltsége visszaveszi a Fogyasztótól.
2.3.Hibás teljesítés
A Társaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben
vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Társaság, ha a
jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
fejezetnek
a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.
2.4.Kellékszavatosság
2.5.1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
2.5.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?
Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági
jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

2.5.3. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
2.5.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó a Társasággal mint szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
2.5.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a
Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
2.5.Termékszavatosság
2.5.6. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (Termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
2.5.7. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
2.5.8. Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?
A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
2.5.9. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
2.5.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell
bizonyítania.
2.5.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető
vagy
– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
2.5.12. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom
figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
2.6. Jótállás
2.6.1. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
2.6.2. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a Társaságnak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet; vagy
ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Társaság költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Társaság a kijavítást
vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak

a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
2.6.3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog
tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel -megfelelő határidőn
belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
2.6.4. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
2.6.5. A Társaság jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,
2.6.6. hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont
Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
2.6.7. Társaság nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a
természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
2.6.8. Társaság nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a
kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű
használatából keletkeztek.
2.6.9. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Társaság köteles a fogyasztási cikket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
2.7. A szavatossági igény esetén történő eljárás
2.7.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
2.7.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár
csak nyugtával).
2.7.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik
(Ptk. 6:166. §).
2.7.4. A Társaság a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a 19/2014.
(IV. 29.) NGM rendelet szerinti jegyzőkönyvet köteles felvenni.

2.7.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
2.7.6. Ha a Társaság a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható
módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
2.7.7. A Társaság a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
2.7.8. A Társaságnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
3. A panaszkezelés rendje
Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen,
vagy
levél útján is közölheti.
Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról
és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját
megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a
Társaság, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Panaszügyintézés helye:
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57.
továbbá a Társaság címe és az aktuális nyitvatartási idők elérhetőek a társaság
honlapján: https://www.jeebruno.hu.....
Telefon:

E-mail:
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület
eljárását
kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint
közigazgatási
hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
másodfokon
országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei:
http://jarasinfo.gov.hu
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt
találja:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület
a Fogyasztó vagy a Társaság kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita
esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület
illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform
igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt
követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül,
amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében
köteles
a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre,
úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében
lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi
információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.
4. Egyéb rendelkezések
A Webáruházból történő megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a
jelen
szerződési feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A rendelés feltételeként a Fogyasztó
nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Adatvédelem

Adatvédelem
ADATVÉDELEM
 A JEEP BRUNO Kft. a www.jeepbruno.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése
során a Honlapra látogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) személyes
adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes
adatai védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletben (2016. április 27.) előírtak (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) szerint.
A JEEP BRUNO Kft., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt
személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának,
továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A JEEP BRUNO Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.
Az adatkezelő
A Honlapon közzétett adatok kezelője a JEEP BRUNO Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: JEEP
BRUNO Kft., Adatkezelő)
A JEEP BRUNO Kft. bejegyzett székhelye:    H-1117 Budapest, Hunyadi János út 3. D épület.
Cégjegyzékszám:   01-09-354235
Adószám:     27328361-2-43
Email cím:   info@jeepbruno.hu
Központi telefonszám:       +36 1 296 29 24
A Társaság honlapján megvalósuló adatkezelések

1. Cookie-k

A JEEP BRUNO Kft. cookie-kat (sütiket) használ honlapján. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a
számítógépre, amikor Ön egy webhelyet meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Ezek
arra szolgálnak, hogy a felhasználók böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek
között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie
figyelmeztető elfogadásával ad meg.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
A kezelt adatok megőrzésének időtartama: az Adatkezelő által használt cookie-típus a Felhasználó
látogatása után automatikusan törlődnek
A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngészője
megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módja minden böngésző

esetén más és más, amelyre vonatkozó információt a böngésző súgójában talál. Ha a Felhasználó a
Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem
megfelelően működnek majd.
Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó honlapjának kezelőjénél.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: nem történik.
Adatfeldolgozó: az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:
Név:              MAXER Hosting Kft.
Székhely:      9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
Cg.:               08 09 013763
Tevékenység: a Honlap üzemeltetése.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem
teljes körű igénybevehetősége, a felhasználói élmény csökkenése.

2. Hírlevél küldés

A JEEP BRUNO Kft hírlevélben értesíti partnereit ajánlatairól, különböző akcióiról, új termékek
bevezetéséről a kölcsönösen előnyös üzleti lehetőségek kihasználása érdekében.
Az adatkezelés célja: értesítés a JEEP BRUNO Kft. ajánlatairól, különböző akcióiról, új termékek
bevezetéséről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott
hozzájárulása, melyet a partner külön erre kialakított felületre vezető linkkel ér el.
A kezelt adatok köre: név, email cím, cégnév.
A kezelt adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnésével.
Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozóknál található
informatikai eszközök.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: nem történik.
Adatfeldolgozó: azonos a Honlap üzemeltetőjével.
3. Email küldés a Honlapon keresztül

A Felhasználó a Honlap „Kapcsolat” menüpontjában emailt tud küldeni a JEEP BRUNOKft.-nek
Az adatkezelés célja: a Felhasználók üzenhetnek a JEEP BRUNO Kft.-nek, ami jellemzően
ajánlatkérést jelent.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó az email megírásával ad
meg.
A kezelt adatok köre: név, email cím.
A kezelt adatok megőrzésének időtartama: a konkrét ügylet teljes lebonyolódásáig vagy
megszűnéséig.
Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén lévő eszközein, illetve helyiségeiben.
Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.
Adattovábbítás: nem történik.

Adatfeldolgozó: a Honlap üzemeltetője.
Adatbiztonság
A JEEP BRUNO Kft a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat tekintetbe veszi és
betartja, így mind az Adatkezelő, mind az adatfeldolgozó megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR
titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükséges
Így különösen .védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Érintettek jogai és a jogérvényesítés
Minden, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden
szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható, amelynek okairól tájékoztatnia kell az érintettet.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz nyújthat be.
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391-1400
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://www.naih.hu